DIALOG

DIALOG

Dialog har ligget i bunnen av det arbeidet Areopagos har drevet siden starten i Kina i 1922.

Denne tilnærmingen har vært drevet av en overbevisning om at Guds kjærlighet til sin skapning i dypeste forstand handler om dialog. "Ordet (logos) ble menneske og tok bolig iblant oss" (Johannesevangeliet 1,14).

 

Hva er dialog?

Religiøs argumentasjon kan både brukes til å fremme fred og konflikt i samfunnet. Ofte er frykt hovedårsak til stigmatisering og vold. Personlige møter og kunnskap kan erstatte frykten med nysgjerrighet og tillitt. Når religion blir en del av bildet, har tros- og livssynssamfunn et arbeid å gjøre. Avstand og fiendebilder kan fortrenge religiøse og humanistiske verdier som respekt, fellesskap og likeverd blir ignorert. I en slik situasjon er dialog viktig.

Dialog er et åpent og respektfullt møte mellom likeverdige parter uten skjulte hensikter. I dialogen oppgir vi ikke det vi holder for sant, men vi anstrenger oss for å lytte og forstå den andre ut fra dennes virkelighetsbeskrivelse. Dialog bygger tillitt som igjen fører til at ens egen tro og standpunkter blir lyttet til.  

Målet er ikke å komme til enighet eller å finne et minste felles multiplum, men å øke forståelsen av og kjennskapen til hverandre, samt å utforske muligheter for felles innsats for lokalsamfunnet. 

Powered by Cornerstone